Urdhva Dhanurasana

Tara McCabe at Dry Tortugas National Park.